dinsdag 31 maart 2009

FAQ Privacy Verklaring

Veel gestelde vragen over de Privacy verklaring

Wat is een privacy verklaring?

Een privacy verklaring is een verklaring van het bedrijf achter een website, waarin dat bedrijf verklaart WAT men met persoonlijke gegevens doet die bezoekers van de site invullen/achterlaten op die site.

Wat zijn persoonlijke gegevens ofwel persoonsgegevens?

Dat zijn alle gegevens die een persoon invult in een webformulier en/of achterlaat en die in verband gebracht kunnen worden met die persoon. Waarmee die persoon dus geïdentificeerd kan worden. Dat kunnen zijn: naam, adres, telefoonnummer, foto, ip adres, emailadres, account gegevens, enz.

Bestaat er een “Wet op de Privacy” in Nederland?

Nee, er bestaat geen algemene “Wet op de Privacy”. Er zijn diverse wetten die de diverse aspecten van privacy regelen. De belangrijkste wet in verband met het verwerken van persoonsgegevens via internet is de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” (WBP).

Wat houdt deze WBP in grote lijnen in?

Deze wet is gebaseerd op Europese richtlijnen en is in 2000 ingevoerd. De wet regelt de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking wil zeggen "Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens." De wet geeft als voorbeelden het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Welke regels zijn er met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens?

De betrokkene moet voor elke verwerking van persoonsgegevens zijn toestemming hebben gegeven. Ook heeft hij het recht de informatie die over hem is opgeslagen, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten uitleggen hoe zij dat doen. Bijvoorbeeld door middel van een Privacy verklaring.

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan waarvoor ze verzameld zijn

De geregistreerde personen hebben recht op inzage en correctie van de gegevens.

Wie ziet er toe op naleving van de WBP?

Het toezicht ligt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP adviseert de regering over de bescherming van persoonsgegevens, voert onderzoeken uit, toetst gedragscodes en privacyreglementen en behandelt vragen en klachten. Het CBP is bevoegd om boetes uit te delen aan organisaties die de WBP overtreden. De registraties van bestanden met persoonsgegevens moeten worden aangemeld bij het CBP, met uitzondering van o.a. bestanden voor Communicatie als mailinglijsten.


Wat is SPAM?

Spam wordt gedefinieerd als ongevraagde e-mail die in grote hoeveelheden wordt verzonden. Op zich is er niets mis met ongevraagde e-mail. Wie een website heeft, zal meestal geen bezwaar hebben tegen reacties per e-mail. Het probleem met spam is de hoeveelheid. Dergelijke e-mail wordt vaak met vele duizenden exemplaren tegelijk verzonden, en bovendien zijn er honderden verschillende mensen bezig met het versturen van spam. Alles bij elkaar levert dit dus een zeer grote belasting op voor mail servers, om nog maar niet spreken van de overvolle mailboxen van de ontvangers.

Meestal gaat het bij spam om zakelijke e-mail, zoals reclame of ongevraagde aanbiedingen. Ook spam met politieke, religieuze of culturele boodschappen komt voor. Het maakt echter geen verschil of de inhoud nu zakelijk of politiek is: als de e-mail ongevraagd en in grote hoeveelheden is verzonden, is de belasting voor het netwerk en de ontvangers even groot. Bij de bestrijding van spam is dan ook het motto "consent, not content": is er toestemming, ongeacht inhoud.

Spam is enigszins te vergelijken met ongevraagde papieren post. Ook deze wordt in grote hoeveelheden verzonden zonder dat de ontvanger daar om gevraagd heeft. Een belangrijk verschil is echter dat de verzender betaalt voor het versturen van papieren post, terwijl e-mail gratis is. Daarnaast is het eenvoudig mogelijk om de meeste ongevraagde papieren post te voorkomen: een "Nee-nee" sticker op de brievenbus. Bij e-mail gaat dit niet.

Bron: http://www.iusmentis.com/maatschappij/privacy/wet/
http://netters.nl/privacy-verklaring

Geen opmerkingen:

Een reactie posten